திறந்த நுழைவுரிமை வாடிக்கையாளர் பதிவு

நிறுவன விவரம்

  • முந்தைய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட அமைப்பாக மின் வழங்கல் சட்டம் 1948ன் கீழ் 01.07.1957ல் உருவாக்கப்பட்டது. இது முந்தைய சென்னை அரசாங்கத்தில் இருந்த, மின்சாரத் துறையின் அடுத்த கால்வழி ஆகும்.
  • மேலும்...

முக்கிய இணைப்புகள்